ДП «Укрдіпромез» пропонує замовникам послуги:

 • розробка бізнес-планів, техніко-економічних обгрунтувань  інвестицій, що включають вибір найбільш доцільного  варіанту реконструкції,  оптимального сортаменту і складу об'єкта, необхідні комерційні розрахунки по эфективності виробництва, вивчення сировинної бази, можливостей кооперації з іншими  підприємтсвами
 • виконання комплексного проекту для будівництва нових, реконструкції, розширення і технічного переоснащення діючих підприємств гірничо-металургійного комплексу будь-якого складу, в тому числі:

розрахункові частини по всіх розділах проекту

конструкторська документація і робочі креслення для встановлення обладнання, будівництва будівель і споруд

комплексна механізація и автоматизація

розрахунки техніко-економічних показників

проекти організації будівництва

здійснення авторського нагляду

контроль і аналіз освоєння проектної потужності

 • розробка технічних завдань або технічних умов на виготовлення нового обладнання відповідно до обраної технології
 • виконання проектів дослідно-еспериментальних ділянок для дослідження можливостей подальшого широкого впровадження
 • розробка і прогнозування основних технічних напрямків розвитку підприємств металургійної промисловості
 • розробка концепції  та Національної програми розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України
 • організація тендерних торгів
 • виконання широкого спектра інжинірінгових послуг

ДП «Укрдіпромез» здійснює проектування і розробоку систем в області інформаційних технологій, систем управління підприємством, виробництвом і технологічними процесами гірничо-металургійного комплекса.

Автоматизовані системи управління підприємством, виробництвом, інформаційні технології:

 • дослідження і аналіз систем управління існуючих підприємств якк об'єктів управління і розробка науково-технічної продукції по АСУ виробництвом для промислових підприємств або його окремих структурних підрозділів
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення організації структур управління, адекватних сучасним комп'юьерним технологіям
 • розробка проектної документації по автоматизованим системам управління 3, 4 рівнів
 • супровід проектів систем автоматизації 3 рівня (СОУП, MES)
 • розробка технічних завдань на системи 3 рівня (СОУП, MES)
 • проектування серверних, центрів обробки даних, мереж і систем зберігання даних
 • проектування будівель і приміщень для служб інформаційних технологій и АСУВ

Комплексно вирішуємо наступні завдання:

 • проектування и побудова корпоративних и виробничих інформаційно-керуючих і облікових систем
 • проектування відмовостійких центрів обробки даних, серверних
 • проектування автоматизованих систем розпізнавання номерів авто и залізничного транспорту
 • проектування систем ваговимірювання на авто и залізничних вагах
 • проектування систем інформаційної безпеки

ДП «Укрдіпромез» розробляє АСУ ТП будуємих та реконструюємих підприємств, виробничих комплексів, цехів, складів сировини і агрегатів. Зазначені роботи виконуються як самостійно, так і з залученням науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, спеціалізованих фірм, комплексно на всіх стадіях проектування.

Інститут здійснює:

 • весь комплекс робіт по створенню і введенню в дію автоматизованих систем контролю і управління технологічними процесами (АСУ ТП), диспетчерського контролю та управління (АСДУ), систем обліку енергоносіїв (АСУ ЕР), та ін. на баіе сучасних технічних і програмних засобів.

Комплексно вірішуємо наступні задачі:

 • підготовки, подачі, дозування, завантаження в технологічні агрегати, обліку шихтових материалів на основі актуальних умов (зміни якості і вартості сировини, портфеля замовлень, одержуваного кінцевого продукту та ін.)
 • контролю управління технологічними процесами і параметрами:

отримання агломерату

виплавки чавуну

охолодження технологічних агрегатів і установок

газоочистки технологічних газів, пилоповітряних газів

нагріву металу перед прокаткою і термообробкою готового прокату

отримання пара в парових котлах і підготовки води у водогрійних котлах

утилізації тепла

агрегатів і об'єктів енергогосподарства

 • безпечного і надійного функціювання інженерних систем, зниження експлуатаційних витрат, ефетивного витрачання енергоресурсів
 • обліку споживання та витрачення енергоносіїв, електроэнергії, сировини
 • запобігання нештатних ситуацій і оперативного реагування на аварійні ситуації
 • обліку роботи, простоїв і ресурсів технологічного обладнання, планування попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування
 • екологічного моніторингу захисту повітряного і водного басейнів

ДП «Укрдіпромез» накопичений великий досвід виконання проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення діючих агломераційних фабрик.
Площа спікання агломашин становить від 25 до 600м.

Відмінні риси аглофабрик по проектам ДП "Укрдіпромез":

 • прийом сировини - через вагоноперекидач, контроль маси, вологості та хімскладу

 • усереднення - на прийомних і усереднювальних складах за допомогою  штабелеукладальників та усереднювачів безперервної дії

 • складання шихти - точними стрічковими вагодозаторами

 • змішування і огрудкування - в однобарабанних змішувачах - огрудкувателях або в комбинації з апаратами інтенсивного змішування

 • укладка ліжка та шихти - контрольована із заданою висотою шару та забезпеченням рівномірної газопроникністі по довжині та ширині машини, висота шару ліжка 40-50 мм,  шихти 500-700 мм

 • запалювання шихти - экономічним горном зі сводовими щелинними пальниками і подачею гарячого повітря від теплоутилізаційної установки

 • спікання - високошарове з подачею в початковий період гарячого повітря від теплоутилізаційної установки

 • охолодження - всього спека після дроблення в високошаровому лінейному або кільцевому охолоджувачі

 • обробка охолодженого спека - обмеження верхньої межі крупності, багатостадійне сортування з виділенням придатного агломерата, ліжка і повернення

 • очищення аглогаза і аспіраційного повітря - в  електрофільтрах (3-4 поля), повернення уловленого пилу в процесі спікання

 • газоотсос - високопродуктивними ексгаустерами з розрідженням до 1500-1600 ДаПа

 • контроль якості агломерату - з безперервним отбором проб, їх підготовкою, проведенням фізико-механічних випробувань і хімічного аналізу сучасними системами

ДП "Укрдіпромез" має великий досвід нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, як для звичайних умов будівництва, так і для територій зі складними інженерно-геологічними умовами: просадочні набухаючі грунти, карстові та зсувні явища, розташування майданичика будівництва над гірничими виробками, у підтопляємих районах і на територіях з сейсмічнистю до 9 балів.

Архітектурне і будівельне проектування ведетья по наступним об'єктам:

 • промислові будівлі

 • адміністративно-побутові будівлі промпідприємств

 • будівлі та споруди сантехнічного, енергетичного і допоміжного призначення

 • громадські будівлі та споруди

 • будівлі сільскогосподарського призначення

 • будівлі та споруди транспорту

Інженерні споруди:

 • промислового призначення (градирні, димові та вентиляційні труби тощо)

 • ємнісні (силоси, бункери, резервуари, відстійники, водонапірні башти, газгольдери і т.п.)

 • конструктивного призначення (етажерки, підпірні стіни, опори, копри і т.п.)

 • комунікаційні (галереї, эстакади, колектори, канали, тунелі, мережеві опори)

 • для вантажно-розвантажувальних робіт (розвантажувальні залізничні естакади, відкриті кранові естакади тощо)

 • підземні споруди (склади, укриття, емності, гаражі)

 • спец. фундаменти (кесони, опускні колодязі)

 • фундаментиы під обладнання

Розробка містобудівної документації:

 • містобудівні обгрунтування схем розміщення окремих об'єктів (виробничих, транспортних, енергетичних, культурно-побутових та адміністративних)

 • организація санитарно-захисних зон промислових підприємств і передзаводських зон и територій

По об'єктах:

 • ​комунального господарства

 • агропромислового комплексу

 • освіти і оздорочо-рекреаційного комплексу

 • житлового і цивільного будівництва

 • адміністративно-побутових будівель і комплексів


 

ДП "Укрдіпромез" здійснює проектування цехів по виробництву вапна продуктивністю до 600 тон/добу  з установкою печей типу:

 • ППР - прямоточно-противоточного регенеративного типу, що забезпечують високу якість вапна і мінімальну кількість шкідливих викидів в атмосферу
 • модернізованих шахтних печей (МШП)

ДП «Укрдіпромез» має великий досвід проектування нових доменних печей, а також по виконанню проектів технічного переоснащення и модернізації доменного виробництва при проведенні капітальних ремонтів доменних печей.
За останні роки по проектам інститута введені в експлуатацію після капітальних ремонтів і реконструкції - 13 доменних печей.

В проектах передбачається:

 • оснащення печі сучасними завантажувальними пристроями;          
 • вдосконалення профілю печі;
 • самонесущий кожух печі з чотирьохколонником;
 • вогнетривка футеровка печі з охолодженням в замкнутому контурі;
 • створення кільцевого майданчика для обслуговування фурм;
 • контроль розпалу вогнетривкої футеровки;
 • установка на колошнику рівнемірів, профілемірів;
 • сучасний ливарний двір з рівною горизонтальною робочою площадкою, жолобами ванного типу;
 • установка гідравлічного обладнання обслуговування льоток для випуску чавуну і шлаку;
 • установка кришок жолобів і організація аспірації пилевиділень при випуску;
 • установка однобалочного мостового крану ливарного двору;            
 • футерування жолобів високостійкими вогнетривкими бетонами;       
 • автоматизована система шихтоподачі, в тому числі з центральними бункерами агломерату;
 • організація відсіву дрібниці агломерату фракції 0-5 мм перед завантаженням в скіпи;
 • аспіраційна система бункерної естакади, скіпової ями та завантажувальної воронки печі.             

В проекты института по электроснабжению, силовому электрооборудованию, электроосвещению и системам пожарной автоматики закладываются мероприятия по энергосбережению, повышению качества электроэнергии, обеспечению надежности схем электроснабжения и управления электроприводами, ресурсосбережению, улучшению условий труда и повышению уровня взрыво-пожаробезопасности объектов металлургических комплексов и объектов гражданского строительства.

Проекты электроосвещения:

 • промышленное освещение
 • наружное освещение
 • охранное освещение
 • освещение спортивных сооружений и т.д.
   

ГП "Укргипромез" проектирует:

 • подстанции глубокого ввода на напряжение 150/6...10 кВ, 110/6 кВ, 150/35 кВ с силовыми трансформаторами мощностью до 63 МВА
 • распределительные подстанции 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ
 • комплектные трансформаторные подстанции 6...10/0,4 кВ мощностью трансформаторов до 2500 КВА
 • воздушные и кабельные сети 6...10 кВ
 • сложные кабельные коммуникации

Отличительные признаки подстанций нового поколения:

 • применение современного основного электротехнического оборудования, имеющего повышенную эксплуатационную надежность
 • применение микропроцессорной техники для всех элементов схем подстанций на напряжение 150, 35 и 6…10 кВ
 • высокая степень автоматизации технологических процессов с контролем и управлением из отдельных центров управления
 • экономия земельных участков на предприятиях за счет рациональных  компоновочных решений с сооружением подстанций закрытого типа и размещением электрооборудования в нескольких уровнях
 • минимальная длина кабельных трасс
 • высокая степень безопасного выполнения работ

Экономическая эффективность обеспечивается:

 • повышением надежности электроснабжения потребителей
 • повышением качества электроэнергии
 • экономией эксплуатационных затрат
 • компактностью размещения в условиях действующих предприятий

ДП «Укрдіпромез» выконує проекти по захисту:

 • водного басейну
 • повітряного басейну

проект:

 • систем опалення
 • систем вентиляції
 • систем кондиціювання

ДП «Укрдіпромез» виконав проекти газоочисних установок з використанням рукавних фільтрів и електрофільтрів різних фірм-виробників, продуктивністю від 200 до 1500 тис. м3/год для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Єнакієевський металургійний завод», ВАТ «Полтавський ГОК» (Україна).

Проекти по захисту водного басейну:

 • системи замкнутого оборотного водопостачання підприємств
 • установки зневоднення шламів і вилучення їх із стічних вод металургійних виробництв
 • оцінка впливу проектованого об'єкта на водне середовище
 • установки водопідготовки
 • усунення обводнення території проммайданчика і будівельне водозниження
 • мережі та споруди водопостачання і каналізації
 • внутрішні системи гарячого і холодного водопостачання побутових, адміністративних та інших громадських будівель

Замкнуті системи  оборотного  водопостачання:

Технічні рішення грунтуються на використанні:

 • сучасних технологій з очищення стічних вод від механічних домішок з використанням реагентів
 • стабілізації води в оборотних системах
 • маловідходних систем водопідготовки
 • високоефективного охолоджувального обладнання

Проекти по захисту повітряного басейну:

 • аспіраційні та технологічні газоочисні установки з використанням високоефективного газоочисного обладнання
 • спеціальні розділи проектної документації «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) и «Охорона навколишнього середовища»
 • документи, в яких обгрунтовуються об'єми викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

ДП "Укрдіпромез" здійснює проекти великих машинобудівельних заводів, ремонтних баз з виготовлення і ремонту обладнання гірничо-металургійного комплексу:

 • машинобудування і металообробка
 • метизне виробництво
 • служби технічного обслуговування обладнання
 • лабораторії контрольні та дослідні системи управління якістю продукції
 • виробництво товарів народного споживання

Машинобудування і металообробка:

 • машинобудівельні заводи
 • цехи ливарні, ковальсько-пресові, металоконструкцій, механічні, термічні, механоскладальні, інструментальні та ін.
 • цехи по переробці металургійних відходів виробництва, переплаву металобрухту, в тому числі кольорового
 • виробництво оцинкованих огорож для автодоріг

Метизне виробництво:

 • виробництво дроту, в тому числі з покриттям
 • виробництво сітки з дроту, колючого дроту
 • виробництво зварювальних електродів
 • виробництво кріпильних виробів, в тому числі високоміцних
 • світлий отжиг дроту

Служби технічного обслуговування обладнання:

 • цехи по виробництву запасних частин
 • служби технічного обслговування обладнання
 • електроремонтні та енергоремонтні цехи
 • виробництво гумово-технічних виробів

Лабораторії контрольні та дослідні  системи управління якістю продукції:

 • центральні заводські лабораторії
 • експрес-лабораторії для аналізу і управлінню техпроцесами
 • лабораторії механічних випробувань, газоаналітичні
 • лабораторії макро- и мікроструктурного аналізу метала
 • лабораторії бази НДІ та ін.

Виробництво товарів народного споживання:

 • цехи спеціальних видів лиття
 • виробництво плівки, поролону, пластикових панелей, упаковки
 • виробництво будівельних виробів і материалів
 • виробництво металочерепиці,  деревообробні цехи
 • агломераційні фабрики

 • доменні цехи

 • сталеплавильні цехи

 • прокатні цехи

 • трубопрокатні цехи

 • цехи метизного виробництва

 • пічне господарство

 • цехи товарів народного споживання

 •   установки з виробництва вапна

 •   установки з переробки відходів металургійного виробництва

 •   машинобудівельні комплекси

 •   технологічні та загальнозаводські транспортно-складські комплекси

 •   об'єкти теплоенергетичного, газового і киснево-компресорного господарства

 •   об'єкти і установки використання вторинних паливних, енергетичних, матеріальних та сировинних ресурсів

 •   об'єкти електро-, газо-, водопостачання і транспорта

 •   лабораторії

 •   системи КВП и А, зв'язку, АСУ и телемеханизації

 •   інтегровані системи управління технологічними процесами і виробництвом, структуровані кабельні системи, системи телекомуникацій, АСУ «Енерго»

 

 • адміністративно-побутові будівлі та комплекси, інженерно-управлінські корпуси
   

 • культурно-видовищні будівлі та комплекси, оздоровчі заклади
   

 • об'єкти торгівлі та громадського харчування
   

 • культові будівлі, спортивні комплекси, об'єкти освіти
   

 • житлові будівлі, об'єкти комунального господарства
   

 • планування і забудова сільських поселень і житлових районів
   

 • об'єкти сільськогосподарського комплексу і переробки тваринницької та сільгосппродукції

 

ДП «Укрдіпромез» розробляє схеми утилізації промислових відходів металургійного комплексу, в тому числі дрібнофракційних шламів і пилу, шламів вторинних відстойників прокатних цехів:

 • Мобільна установка для збору феромагнітних матеріалів
   
 • Установка по переробці відвальних металургійних  шлаків
   
 • Установка по утилізації шламів вторинних відстойників прокатних цехів

 

 

ДП "Укрдіпромез" приділяє пильну увагу розвитку і впровадженню нових технологій в проектуванні. Використання новыи програмних комплексів є нагальною потребою, зумовленою високою конкуренцією, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку проектування.  

 • Сучасні технології проектування дохволяють оперативно враховувати переваги наших Замовників при розробці нових проектів і створювати проекти майбутнього. Проектування повинно бути меньш витратним, більш ефективним і гнучким, стоійким до кризових явищ в экономіці.
 • Для досягнення перерахованих вищех цілей була розроблена програма впровадження в інституті інформаційного проектування, позначені ключові точки. Попередньо була проведена робота по навчанню персоналу інституту системам автоматизованого проектування з залученням сертифікованих фахівців, проведен аналіз існуючого програмного забезпечення та інші заходи. Регулярне оновлення персональних комп'ютерів в інституті, дозволило безболісно перейти до використання сучасних програмних комплексів.

ДП «Укрдіпромез» виконує проекти для об'єктів промислового і цивільного призначення.

Виконуємо проектування:

 • автоматичних систем пожежогасіння (водяне, пінне, газове, аерозольне, порошкове модульного типу)
 • автоматичних систем пожежної сигналізації
 • автоматичних систем охоронної сигналізації
 • систем оповіщення
 • автоматизованих систем раннього виявлення загрозы виникнення надзвичайних ситуацій и оповіщення населення
 • інженерно-технічних заходів цивільного захисту (громадянської оборони)
 • розробляємо плани ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)
 • охорони праці

Здійснюємо авторський нагляд, співпрацюємо з монтажними організаціями.

 • Електрична централізація (ЕЦ)

 • Автоматичне блокування на перегонах (ПАБ і АБ)

 • Пристрої сигналізації на перетинах автомобільних і залізничних доріг (АПС)

 • Релейно-мікропроцесорна централізація (РМЦ)

 • Міикропроцесорна електрична централізація (МПЦ)

 • Електронна система рахунку вісей рухомого складу (ЕСРВ)

 • Мікропроцесорна система диспетчерського контролю за рухом поїздів (МСДК)

 • В'їзна та виїзна сигналізація

 • Будівля постів електричної централізації

ДП «Укрдіпромез» має великий досвід в розробці проектів нових і реконструкції діючих об'єктів прокатного і трубопрокатного виробництв, великої номенклатури продукції за різними технологіями, включаючи прокатні цехи, трубні цехи и пічне господарство.

Прокатні цехи:

 • листопрокатні цехи гарячої прокатки з випуску тонколистової гарячекатаної продукції в листах и рулонах товщиною від 1,0 до 12,0 мм, шириною до 2000 мм
   
 • цехи по віробництву товстолистової гарячекатаної продукції в листах товщиною 6-200 мм, шириною до 4800 мм, длиною до 24 м
   
 • цехи холодної прокатки продукції в листах і рулонах товщиною від 0,25 до 4,0 мм, шириною до 2000 мм, в тому числі з різним покриттям
   
 • сортопрокатні цехи по випуску дрібного, середнього і великого сорту, рельсів, балок, арматури
   
 • цехи гнутих профілів
   
 • дротові цехи по випуску катанки і дрібного сорту (включаючи арматуру) діаметром від 5,5 мм до 22 мм в бунтах і прутках
   
 • колесопрокатні цехи по виробництву цільнокатаних коліс різного призначення діаметром 700÷1300 мм і бандажів  діаметром до 3000 мм
   
 • спеціальні стани по виробництву куль, осей та ін.

Трубні цехи:

 • трубопрокатні цехи по виробництву гарячекатаних безшовних труб діаметром 32÷426 мм
   
 • цехи гарячого пресування з вертикальними або горизонтальними пресами по виробництву труб діаметром 42÷219 мм
   
 • трубоелектрозварювальні цехи по виробництву труб прямошовних та спіралєшовних діаметром 10÷2500 мм різними способами формовки і методами зварювання
   
 • цехи по виробництву холоднодеформованих труб з волочильними станами і станами холодної прокатки по виробництву труб діаметром 6÷100 мм
   
 • потокові лінії зовнішнього і внутрішнього антикорозійного покриття труб полімерними матеріалами і металами діаметром до 1620 мм
   
 • цехи по виробництву з'єднувальних деталей і відводів трубопроводів різної номенклатури

Пічне господарство:

 • печі з крокуючим подом и балками для нагріву заготовок
   
 • методичні товкательні печі для нагріву заготовок
   
 • кільцеві печі для нагріву трубної та колісної заготовок,  для гарту залізничних коліс і вагонних вісей
   
 • печі з роликовим подом, в т.ч. печі з захистною атмосферою для термообробки листів и труб
   
 • конвейерніе печі для ізометричної витримки і відпустки залізничних коліс
   
 • камерні нагрівальні печі, в т.ч. печі с викатним подом для нагріва и термообробки заготовок
   
 • різні типи сушил для сушки материалів и виробів
   
 • установки для сушки и високотемпературного розігріву футеровки чавуновозних, сталерозливних і проміжних ковшів в мартенівських, конвертерних, электросталеплавильних цехах і відділеннях безперервної розливання сталі
   
 • саморозвантажні печі для підігріву феросплавів, вбудованих в тракти подачі феросплавів в конвертери

ДП «Укрдіпромез» виконує проекти модернізації, реконструкції та нового будівництва сталеплавильних цехів і окремих їх участків.
В ході проектування інститут здійснює узгодження технічних рішень, бере участь спільно з Замовником в узгодженні проектів з інспектуючуми інстанціями, бере участь в авторському нагляді за будівництвом, введенням в експлуатацію і виходом об'єкта на проектну потужність.

Сфера діяльності інститута у сталеплавильному виробництві:

 • конвертерні цехи;
 • електросталеплавильні цехи;
 • позапечна обробка чавуну;
 • позапічна обробка сталі;
 • безперервне розливання сталі;
 • виробництво спеціальних сталей;
 • підготовка і переробка металобрухту.

По нашим проектам побудовано:

 • 6    конвертерних цехів з конвертерами емкістю від 50 до 350 тон, продуктивністю від 1,2 до 6,5 млн. тон сталі на рік
   
 • 9    электросталеплавильних цехів з печами емкістю від 6 до 200 тон, продуктивністю від 20 до 1200 тис. тон сталі на рік
   
 • 4    відділення позапічної обробки чавуну в ковшах емкістю від 100 до 220 тон, продуктивністю від 1,0 до 3,0 млн. тон чавуну на рік
   
 • 10  установок піч-ковш
   
 • 7    установок вакуумування сталі
   
 • 8, 6, 12    блюмових, сортових, слябових МБЛЗ
   
 • 2    цехи електрошлакового переплаву

 

 

ДП "Укрдіпромез" здійснює розробку нових, аудит и модернізацію існуючих телекомунікаційних систем на об'єктах промислового і цивільного призначення.

Інститут виконує:

Проектування сучасних, високопродуктивних і відмовостійких мультисервісних мереж: 

 • планування ресурсів телекомунікаційних інфраструктур підприємства
 • обстеження і аудит локальних мереж, структурованих кабельних мереж і систем телекомунікацій
 • проектування мережевого і телекомунікаційного обладнання, телефонних систем що будуються і підприємтв що модернізуються
 • проектування систем виробничо-технологічного та розпорядчо-пошукового зв'язку
 • проектування систем залізничного зв'язку
 • проектування систем оповіщення ГОЧС
 • проектування структурованих кабельних систем
 • проектування кабельної інфраструктури (кабельної каналізації, шахт, тонелів і т.п.

Проектування бездротових мереж:

 • бездротові мережі (wifi, wimax та ін.)
 • УКХ радіозв'язок

Проектування інженерних систем:

 • систем охоронного відеоспостереження
 • систем контролю і управління доступом
 • систем технологічного телебачення
 • систем моніторингу інженерної інфраструктури
 • розпізнавання номерів вагонів і автотранспорту, в тому числі на залізничних і автомобільних вагах

Розробка стандартів підприємств по мережевій безпеці.

 

ДП «Укрдіпромез» виконує розробку програм, схем енергопостачання та енергзбереження для підприємств металургійної промисловості, впроваджує прогресивні технології в теплосиловому и газовому господарстві підприємств, спеціалізується у виконанні проектів по установкам виробництва продуктів розділення повітря.

Теплоенергетичне господарство:

 • реконструйовані діючі ТЕЦ-ПВС, парові та водогрійні котельні
 • парогазові установки з використанням надлишків доменного газу на базі діючих ТЕЦ
 • газові утилізаційні безкомпрессорні турбіни (ГУБТ) доменных печей
 • теплоутилізаційні електростанції (ТУЕС), працюючі на базі вторинних енергоресурсів
 • установки використання фізичної и хімічної теплоти конвертерних газів (ОКГ)

Газове господарство:

 • технологічні газоочистки доменных печей, конвертерів та інших металургійних агрегатів
 • компресорні, газопідвищувальні та газозмішувальні станції, газорегуляторні пункти
 • установки осушки повітря і азоту
 • газозбірні установки (свічки дожигання)
 • теплообмінні та холодильні станції

Виробництво продуктів розподілу повітря:

 • кисневі і водневі станції
 • газорегуляторні пункти кисню, азоту, аргону
 • реціпієнтні установки
 • розрядні рампи продуктів розподілу повітря
 • системи зберігання та газификації продуктів розподілу повітря
 • установки наповнення та зберігання балонів

Межцехові мережі енергоносіїв