ДП «Укрдіпромез» накопичений великий досвід виконання проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення діючих агломераційних фабрик.
Площа спікання агломашин становить від 25 до 600м.

Відмінні риси аглофабрик по проектам ДП "Укрдіпромез":

 • прийом сировини - через вагоноперекидач, контроль маси, вологості та хімскладу

 • усереднення - на прийомних і усереднювальних складах за допомогою  штабелеукладальників та усереднювачів безперервної дії

 • складання шихти - точними стрічковими вагодозаторами

 • змішування і огрудкування - в однобарабанних змішувачах - огрудкувателях або в комбинації з апаратами інтенсивного змішування

 • укладка ліжка та шихти - контрольована із заданою висотою шару та забезпеченням рівномірної газопроникністі по довжині та ширині машини, висота шару ліжка 40-50 мм,  шихти 500-700 мм

 • запалювання шихти - экономічним горном зі сводовими щелинними пальниками і подачею гарячого повітря від теплоутилізаційної установки

 • спікання - високошарове з подачею в початковий період гарячого повітря від теплоутилізаційної установки

 • охолодження - всього спека після дроблення в високошаровому лінейному або кільцевому охолоджувачі

 • обробка охолодженого спека - обмеження верхньої межі крупності, багатостадійне сортування з виділенням придатного агломерата, ліжка і повернення

 • очищення аглогаза і аспіраційного повітря - в  електрофільтрах (3-4 поля), повернення уловленого пилу в процесі спікання

 • газоотсос - високопродуктивними ексгаустерами з розрідженням до 1500-1600 ДаПа

 • контроль якості агломерату - з безперервним отбором проб, їх підготовкою, проведенням фізико-механічних випробувань і хімічного аналізу сучасними системами

ДП "Укрдіпромез" має великий досвід нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, як для звичайних умов будівництва, так і для територій зі складними інженерно-геологічними умовами: просадочні набухаючі грунти, карстові та зсувні явища, розташування майданичика будівництва над гірничими виробками, у підтопляємих районах і на територіях з сейсмічнистю до 9 балів.

Архітектурне і будівельне проектування ведетья по наступним об'єктам:

 • промислові будівлі

 • адміністративно-побутові будівлі промпідприємств

 • будівлі та споруди сантехнічного, енергетичного і допоміжного призначення

 • громадські будівлі та споруди

 • будівлі сільскогосподарського призначення

 • будівлі та споруди транспорту

Інженерні споруди:

 • промислового призначення (градирні, димові та вентиляційні труби тощо)

 • ємнісні (силоси, бункери, резервуари, відстійники, водонапірні башти, газгольдери і т.п.)

 • конструктивного призначення (етажерки, підпірні стіни, опори, копри і т.п.)

 • комунікаційні (галереї, эстакади, колектори, канали, тунелі, мережеві опори)

 • для вантажно-розвантажувальних робіт (розвантажувальні залізничні естакади, відкриті кранові естакади тощо)

 • підземні споруди (склади, укриття, емності, гаражі)

 • спец. фундаменти (кесони, опускні колодязі)

 • фундаментиы під обладнання

Розробка містобудівної документації:

 • містобудівні обгрунтування схем розміщення окремих об'єктів (виробничих, транспортних, енергетичних, культурно-побутових та адміністративних)

 • организація санитарно-захисних зон промислових підприємств і передзаводських зон и територій

По об'єктах:

 • ​комунального господарства

 • агропромислового комплексу

 • освіти і оздорочо-рекреаційного комплексу

 • житлового і цивільного будівництва

 • адміністративно-побутових будівель і комплексів


 

 • агломераційні фабрики

 • доменні цехи

 • сталеплавильні цехи

 • прокатні цехи

 • трубопрокатні цехи

 • цехи метизного виробництва

 • пічне господарство

 • цехи товарів народного споживання

ДП "Укрдіпромез" приділяє пильну увагу розвитку і впровадженню нових технологій в проектуванні. Використання новыи програмних комплексів є нагальною потребою, зумовленою високою конкуренцією, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку проектування.  

 • Сучасні технології проектування дохволяють оперативно враховувати переваги наших Замовників при розробці нових проектів і створювати проекти майбутнього. Проектування повинно бути меньш витратним, більш ефективним і гнучким, стоійким до кризових явищ в экономіці.
 • Для досягнення перерахованих вищех цілей була розроблена програма впровадження в інституті інформаційного проектування, позначені ключові точки. Попередньо була проведена робота по навчанню персоналу інституту системам автоматизованого проектування з залученням сертифікованих фахівців, проведен аналіз існуючого програмного забезпечення та інші заходи. Регулярне оновлення персональних комп'ютерів в інституті, дозволило безболісно перейти до використання сучасних програмних комплексів.

ДП «Укрдіпромез» виконує розробку програм, схем енергопостачання та енергзбереження для підприємств металургійної промисловості, впроваджує прогресивні технології в теплосиловому и газовому господарстві підприємств, спеціалізується у виконанні проектів по установкам виробництва продуктів розділення повітря.

Теплоенергетичне господарство:

 • реконструйовані діючі ТЕЦ-ПВС, парові та водогрійні котельні
 • парогазові установки з використанням надлишків доменного газу на базі діючих ТЕЦ
 • газові утилізаційні безкомпрессорні турбіни (ГУБТ) доменных печей
 • теплоутилізаційні електростанції (ТУЕС), працюючі на базі вторинних енергоресурсів
 • установки використання фізичної и хімічної теплоти конвертерних газів (ОКГ)

Газове господарство:

 • технологічні газоочистки доменных печей, конвертерів та інших металургійних агрегатів
 • компресорні, газопідвищувальні та газозмішувальні станції, газорегуляторні пункти
 • установки осушки повітря і азоту
 • газозбірні установки (свічки дожигання)
 • теплообмінні та холодильні станції

Виробництво продуктів розподілу повітря:

 • кисневі і водневі станції
 • газорегуляторні пункти кисню, азоту, аргону
 • реціпієнтні установки
 • розрядні рампи продуктів розподілу повітря
 • системи зберігання та газификації продуктів розподілу повітря
 • установки наповнення та зберігання балонів

Межцехові мережі енергоносіїв

ДП «Укрдіпромез» має великий досвід проектування нових доменних печей, а також по виконанню проектів технічного переоснащення и модернізації доменного виробництва при проведенні капітальних ремонтів доменних печей.
За останні роки по проектам інститута введені в експлуатацію після капітальних ремонтів і реконструкції - 13 доменних печей.

В проектах передбачається:

 • оснащення печі сучасними завантажувальними пристроями;          
 • вдосконалення профілю печі;
 • самонесущий кожух печі з чотирьохколонником;
 • вогнетривка футеровка печі з охолодженням в замкнутому контурі;
 • створення кільцевого майданчика для обслуговування фурм;
 • контроль розпалу вогнетривкої футеровки;
 • установка на колошнику рівнемірів, профілемірів;
 • сучасний ливарний двір з рівною горизонтальною робочою площадкою, жолобами ванного типу;
 • установка гідравлічного обладнання обслуговування льоток для випуску чавуну і шлаку;
 • установка кришок жолобів і організація аспірації пилевиділень при випуску;
 • установка однобалочного мостового крану ливарного двору;            
 • футерування жолобів високостійкими вогнетривкими бетонами;       
 • автоматизована система шихтоподачі, в тому числі з центральними бункерами агломерату;
 • організація відсіву дрібниці агломерату фракції 0-5 мм перед завантаженням в скіпи;
 • аспіраційна система бункерної естакади, скіпової ями та завантажувальної воронки печі.             

В проекты института по электроснабжению, силовому электрооборудованию, электроосвещению и системам пожарной автоматики закладываются мероприятия по энергосбережению, повышению качества электроэнергии, обеспечению надежности схем электроснабжения и управления электроприводами, ресурсосбережению, улучшению условий труда и повышению уровня взрыво-пожаробезопасности объектов металлургических комплексов и объектов гражданского строительства.

Проекты электроосвещения:

 • промышленное освещение
 • наружное освещение
 • охранное освещение
 • освещение спортивных сооружений и т.д.
   

ГП "Укргипромез" проектирует:

 • подстанции глубокого ввода на напряжение 150/6...10 кВ, 110/6 кВ, 150/35 кВ с силовыми трансформаторами мощностью до 63 МВА
 • распределительные подстанции 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ
 • комплектные трансформаторные подстанции 6...10/0,4 кВ мощностью трансформаторов до 2500 КВА
 • воздушные и кабельные сети 6...10 кВ
 • сложные кабельные коммуникации

Отличительные признаки подстанций нового поколения:

 • применение современного основного электротехнического оборудования, имеющего повышенную эксплуатационную надежность
 • применение микропроцессорной техники для всех элементов схем подстанций на напряжение 150, 35 и 6…10 кВ
 • высокая степень автоматизации технологических процессов с контролем и управлением из отдельных центров управления
 • экономия земельных участков на предприятиях за счет рациональных  компоновочных решений с сооружением подстанций закрытого типа и размещением электрооборудования в нескольких уровнях
 • минимальная длина кабельных трасс
 • высокая степень безопасного выполнения работ

Экономическая эффективность обеспечивается:

 • повышением надежности электроснабжения потребителей
 • повышением качества электроэнергии
 • экономией эксплуатационных затрат
 • компактностью размещения в условиях действующих предприятий
 •   установки з виробництва вапна

 •   установки з переробки відходів металургійного виробництва

 •   машинобудівельні комплекси

 •   технологічні та загальнозаводські транспортно-складські комплекси

 •   об'єкти теплоенергетичного, газового і киснево-компресорного господарства

 •   об'єкти і установки використання вторинних паливних, енергетичних, матеріальних та сировинних ресурсів

 •   об'єкти електро-, газо-, водопостачання і транспорта

 •   лабораторії

 •   системи КВП и А, зв'язку, АСУ и телемеханизації

 •   інтегровані системи управління технологічними процесами і виробництвом, структуровані кабельні системи, системи телекомуникацій, АСУ «Енерго»

 

ДП "Укрдіпромез" здійснює проекти великих машинобудівельних заводів, ремонтних баз з виготовлення і ремонту обладнання гірничо-металургійного комплексу:

 • машинобудування і металообробка
 • метизне виробництво
 • служби технічного обслуговування обладнання
 • лабораторії контрольні та дослідні системи управління якістю продукції
 • виробництво товарів народного споживання

Машинобудування і металообробка:

 • машинобудівельні заводи
 • цехи ливарні, ковальсько-пресові, металоконструкцій, механічні, термічні, механоскладальні, інструментальні та ін.
 • цехи по переробці металургійних відходів виробництва, переплаву металобрухту, в тому числі кольорового
 • виробництво оцинкованих огорож для автодоріг

Метизне виробництво:

 • виробництво дроту, в тому числі з покриттям
 • виробництво сітки з дроту, колючого дроту
 • виробництво зварювальних електродів
 • виробництво кріпильних виробів, в тому числі високоміцних
 • світлий отжиг дроту

Служби технічного обслуговування обладнання:

 • цехи по виробництву запасних частин
 • служби технічного обслговування обладнання
 • електроремонтні та енергоремонтні цехи
 • виробництво гумово-технічних виробів

Лабораторії контрольні та дослідні  системи управління якістю продукції:

 • центральні заводські лабораторії
 • експрес-лабораторії для аналізу і управлінню техпроцесами
 • лабораторії механічних випробувань, газоаналітичні
 • лабораторії макро- и мікроструктурного аналізу метала
 • лабораторії бази НДІ та ін.

Виробництво товарів народного споживання:

 • цехи спеціальних видів лиття
 • виробництво плівки, поролону, пластикових панелей, упаковки
 • виробництво будівельних виробів і материалів
 • виробництво металочерепиці,  деревообробні цехи
 • адміністративно-побутові будівлі та комплекси, інженерно-управлінські корпуси
   

 • культурно-видовищні будівлі та комплекси, оздоровчі заклади
   

 • об'єкти торгівлі та громадського харчування
   

 • культові будівлі, спортивні комплекси, об'єкти освіти
   

 • житлові будівлі, об'єкти комунального господарства
   

 • планування і забудова сільських поселень і житлових районів
   

 • об'єкти сільськогосподарського комплексу і переробки тваринницької та сільгосппродукції

 

ДП «Укрдіпромез» виконує проекти для об'єктів промислового і цивільного призначення.

Виконуємо проектування:

 • автоматичних систем пожежогасіння (водяне, пінне, газове, аерозольне, порошкове модульного типу)
 • автоматичних систем пожежної сигналізації
 • автоматичних систем охоронної сигналізації
 • систем оповіщення
 • автоматизованих систем раннього виявлення загрозы виникнення надзвичайних ситуацій и оповіщення населення
 • інженерно-технічних заходів цивільного захисту (громадянської оборони)
 • розробляємо плани ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)
 • охорони праці

Здійснюємо авторський нагляд, співпрацюємо з монтажними організаціями.

ДП «Укрдіпромез» пропонує замовникам послуги:

 • розробка бізнес-планів, техніко-економічних обгрунтувань  інвестицій, що включають вибір найбільш доцільного  варіанту реконструкції,  оптимального сортаменту і складу об'єкта, необхідні комерційні розрахунки по эфективності виробництва, вивчення сировинної бази, можливостей кооперації з іншими  підприємтсвами
 • виконання комплексного проекту для будівництва нових, реконструкції, розширення і технічного переоснащення діючих підприємств гірничо-металургійного комплексу будь-якого складу, в тому числі:

розрахункові частини по всіх розділах проекту

конструкторська документація і робочі креслення для встановлення обладнання, будівництва будівель і споруд

комплексна механізація и автоматизація

розрахунки техніко-економічних показників

проекти організації будівництва

здійснення авторського нагляду

контроль і аналіз освоєння проектної потужності

 • розробка технічних завдань або технічних умов на виготовлення нового обладнання відповідно до обраної технології
 • виконання проектів дослідно-еспериментальних ділянок для дослідження можливостей подальшого широкого впровадження
 • розробка і прогнозування основних технічних напрямків розвитку підприємств металургійної промисловості
 • розробка концепції  та Національної програми розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України
 • організація тендерних торгів
 • виконання широкого спектра інжинірінгових послуг

ДП «Укрдіпромез» має великий досвід в розробці проектів нових і реконструкції діючих об'єктів прокатного і трубопрокатного виробництв, великої номенклатури продукції за різними технологіями, включаючи прокатні цехи, трубні цехи и пічне господарство.

Прокатні цехи:

 • листопрокатні цехи гарячої прокатки з випуску тонколистової гарячекатаної продукції в листах и рулонах товщиною від 1,0 до 12,0 мм, шириною до 2000 мм
   
 • цехи по віробництву товстолистової гарячекатаної продукції в листах товщиною 6-200 мм, шириною до 4800 мм, длиною до 24 м
   
 • цехи холодної прокатки продукції в листах і рулонах товщиною від 0,25 до 4,0 мм, шириною до 2000 мм, в тому числі з різним покриттям
   
 • сортопрокатні цехи по випуску дрібного, середнього і великого сорту, рельсів, балок, арматури
   
 • цехи гнутих профілів
   
 • дротові цехи по випуску катанки і дрібного сорту (включаючи арматуру) діаметром від 5,5 мм до 22 мм в бунтах і прутках
   
 • колесопрокатні цехи по виробництву цільнокатаних коліс різного призначення діаметром 700÷1300 мм і бандажів  діаметром до 3000 мм
   
 • спеціальні стани по виробництву куль, осей та ін.

Трубні цехи:

 • трубопрокатні цехи по виробництву гарячекатаних безшовних труб діаметром 32÷426 мм
   
 • цехи гарячого пресування з вертикальними або горизонтальними пресами по виробництву труб діаметром 42÷219 мм
   
 • трубоелектрозварювальні цехи по виробництву труб прямошовних та спіралєшовних діаметром 10÷2500 мм різними способами формовки і методами зварювання
   
 • цехи по виробництву холоднодеформованих труб з волочильними станами і станами холодної прокатки по виробництву труб діаметром 6÷100 мм
   
 • потокові лінії зовнішнього і внутрішнього антикорозійного покриття труб полімерними матеріалами і металами діаметром до 1620 мм
   
 • цехи по виробництву з'єднувальних деталей і відводів трубопроводів різної номенклатури

Пічне господарство:

 • печі з крокуючим подом и балками для нагріву заготовок
   
 • методичні товкательні печі для нагріву заготовок
   
 • кільцеві печі для нагріву трубної та колісної заготовок,  для гарту залізничних коліс і вагонних вісей
   
 • печі з роликовим подом, в т.ч. печі з захистною атмосферою для термообробки листів и труб
   
 • конвейерніе печі для ізометричної витримки і відпустки залізничних коліс
   
 • камерні нагрівальні печі, в т.ч. печі с викатним подом для нагріва и термообробки заготовок
   
 • різні типи сушил для сушки материалів и виробів
   
 • установки для сушки и високотемпературного розігріву футеровки чавуновозних, сталерозливних і проміжних ковшів в мартенівських, конвертерних, электросталеплавильних цехах і відділеннях безперервної розливання сталі
   
 • саморозвантажні печі для підігріву феросплавів, вбудованих в тракти подачі феросплавів в конвертери

ДП «Укрдіпромез» розробляє схеми утилізації промислових відходів металургійного комплексу, в тому числі дрібнофракційних шламів і пилу, шламів вторинних відстойників прокатних цехів:

 • Мобільна установка для збору феромагнітних матеріалів
   
 • Установка по переробці відвальних металургійних  шлаків
   
 • Установка по утилізації шламів вторинних відстойників прокатних цехів

 

 

ДП «Укрдіпромез» виконує проекти модернізації, реконструкції та нового будівництва сталеплавильних цехів і окремих їх участків.
В ході проектування інститут здійснює узгодження технічних рішень, бере участь спільно з Замовником в узгодженні проектів з інспектуючуми інстанціями, бере участь в авторському нагляді за будівництвом, введенням в експлуатацію і виходом об'єкта на проектну потужність.

Сфера діяльності інститута у сталеплавильному виробництві:

 • конвертерні цехи;
 • електросталеплавильні цехи;
 • позапечна обробка чавуну;
 • позапічна обробка сталі;
 • безперервне розливання сталі;
 • виробництво спеціальних сталей;
 • підготовка і переробка металобрухту.

По нашим проектам побудовано:

 • 6    конвертерних цехів з конвертерами емкістю від 50 до 350 тон, продуктивністю від 1,2 до 6,5 млн. тон сталі на рік
   
 • 9    электросталеплавильних цехів з печами емкістю від 6 до 200 тон, продуктивністю від 20 до 1200 тис. тон сталі на рік
   
 • 4    відділення позапічної обробки чавуну в ковшах емкістю від 100 до 220 тон, продуктивністю від 1,0 до 3,0 млн. тон чавуну на рік
   
 • 10  установок піч-ковш
   
 • 7    установок вакуумування сталі
   
 • 8, 6, 12    блюмових, сортових, слябових МБЛЗ
   
 • 2    цехи електрошлакового переплаву

 

 

ДП «Укрдіпромез» здійснює проектування і розробоку систем в області інформаційних технологій, систем управління підприємством, виробництвом і технологічними процесами гірничо-металургійного комплекса.

Автоматизовані системи управління підприємством, виробництвом, інформаційні технології:

 • дослідження і аналіз систем управління існуючих підприємств якк об'єктів управління і розробка науково-технічної продукції по АСУ виробництвом для промислових підприємств або його окремих структурних підрозділів
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення організації структур управління, адекватних сучасним комп'юьерним технологіям
 • розробка проектної документації по автоматизованим системам управління 3, 4 рівнів
 • супровід проектів систем автоматизації 3 рівня (СОУП, MES)
 • розробка технічних завдань на системи 3 рівня (СОУП, MES)
 • проектування серверних, центрів обробки даних, мереж і систем зберігання даних
 • проектування будівель і приміщень для служб інформаційних технологій и АСУВ

Комплексно вирішуємо наступні завдання:

 • проектування и побудова корпоративних и виробничих інформаційно-керуючих і облікових систем
 • проектування відмовостійких центрів обробки даних, серверних
 • проектування автоматизованих систем розпізнавання номерів авто и залізничного транспорту
 • проектування систем ваговимірювання на авто и залізничних вагах
 • проектування систем інформаційної безпеки

ДП «Укрдіпромез» розробляє АСУ ТП будуємих та реконструюємих підприємств, виробничих комплексів, цехів, складів сировини і агрегатів. Зазначені роботи виконуються як самостійно, так і з залученням науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, спеціалізованих фірм, комплексно на всіх стадіях проектування.

Інститут здійснює:

 • весь комплекс робіт по створенню і введенню в дію автоматизованих систем контролю і управління технологічними процесами (АСУ ТП), диспетчерського контролю та управління (АСДУ), систем обліку енергоносіїв (АСУ ЕР), та ін. на баіе сучасних технічних і програмних засобів.

Комплексно вірішуємо наступні задачі:

 • підготовки, подачі, дозування, завантаження в технологічні агрегати, обліку шихтових материалів на основі актуальних умов (зміни якості і вартості сировини, портфеля замовлень, одержуваного кінцевого продукту та ін.)
 • контролю управління технологічними процесами і параметрами:

отримання агломерату

виплавки чавуну

охолодження технологічних агрегатів і установок

газоочистки технологічних газів, пилоповітряних газів

нагріву металу перед прокаткою і термообробкою готового прокату

отримання пара в парових котлах і підготовки води у водогрійних котлах

утилізації тепла

агрегатів і об'єктів енергогосподарства

 • безпечного і надійного функціювання інженерних систем, зниження експлуатаційних витрат, ефетивного витрачання енергоресурсів
 • обліку споживання та витрачення енергоносіїв, електроэнергії, сировини
 • запобігання нештатних ситуацій і оперативного реагування на аварійні ситуації
 • обліку роботи, простоїв і ресурсів технологічного обладнання, планування попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування
 • екологічного моніторингу захисту повітряного і водного басейнів

ДП «Укрдіпромез» выконує проекти по захисту:

 • водного басейну
 • повітряного басейну

проект:

 • систем опалення
 • систем вентиляції
 • систем кондиціювання

ДП «Укрдіпромез» виконав проекти газоочисних установок з використанням рукавних фільтрів и електрофільтрів різних фірм-виробників, продуктивністю від 200 до 1500 тис. м3/год для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Єнакієевський металургійний завод», ВАТ «Полтавський ГОК» (Україна).

Проекти по захисту водного басейну:

 • системи замкнутого оборотного водопостачання підприємств
 • установки зневоднення шламів і вилучення їх із стічних вод металургійних виробництв
 • оцінка впливу проектованого об'єкта на водне середовище
 • установки водопідготовки
 • усунення обводнення території проммайданчика і будівельне водозниження
 • мережі та споруди водопостачання і каналізації
 • внутрішні системи гарячого і холодного водопостачання побутових, адміністративних та інших громадських будівель

Замкнуті системи  оборотного  водопостачання:

Технічні рішення грунтуються на використанні:

 • сучасних технологій з очищення стічних вод від механічних домішок з використанням реагентів
 • стабілізації води в оборотних системах
 • маловідходних систем водопідготовки
 • високоефективного охолоджувального обладнання

Проекти по захисту повітряного басейну:

 • аспіраційні та технологічні газоочисні установки з використанням високоефективного газоочисного обладнання
 • спеціальні розділи проектної документації «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) и «Охорона навколишнього середовища»
 • документи, в яких обгрунтовуються об'єми викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

ДП "Укрдіпромез" здійснює проектування цехів по виробництву вапна продуктивністю до 600 тон/добу  з установкою печей типу:

 • ППР - прямоточно-противоточного регенеративного типу, що забезпечують високу якість вапна і мінімальну кількість шкідливих викидів в атмосферу
 • модернізованих шахтних печей (МШП)

ДП "Укрдіпромез" здійснює розробку нових, аудит и модернізацію існуючих телекомунікаційних систем на об'єктах промислового і цивільного призначення.

Інститут виконує:

Проектування сучасних, високопродуктивних і відмовостійких мультисервісних мереж: 

 • планування ресурсів телекомунікаційних інфраструктур підприємства
 • обстеження і аудит локальних мереж, структурованих кабельних мереж і систем телекомунікацій
 • проектування мережевого і телекомунікаційного обладнання, телефонних систем що будуються і підприємтв що модернізуються
 • проектування систем виробничо-технологічного та розпорядчо-пошукового зв'язку
 • проектування систем залізничного зв'язку
 • проектування систем оповіщення ГОЧС
 • проектування структурованих кабельних систем
 • проектування кабельної інфраструктури (кабельної каналізації, шахт, тонелів і т.п.

Проектування бездротових мереж:

 • бездротові мережі (wifi, wimax та ін.)
 • УКХ радіозв'язок

Проектування інженерних систем:

 • систем охоронного відеоспостереження
 • систем контролю і управління доступом
 • систем технологічного телебачення
 • систем моніторингу інженерної інфраструктури
 • розпізнавання номерів вагонів і автотранспорту, в тому числі на залізничних і автомобільних вагах

Розробка стандартів підприємств по мережевій безпеці.

 

 • Електрична централізація (ЕЦ)

 • Автоматичне блокування на перегонах (ПАБ і АБ)

 • Пристрої сигналізації на перетинах автомобільних і залізничних доріг (АПС)

 • Релейно-мікропроцесорна централізація (РМЦ)

 • Міикропроцесорна електрична централізація (МПЦ)

 • Електронна система рахунку вісей рухомого складу (ЕСРВ)

 • Мікропроцесорна система диспетчерського контролю за рухом поїздів (МСДК)

 • В'їзна та виїзна сигналізація

 • Будівля постів електричної централізації